Gemeenteraadsverkiezingen in maart: Wat vinden ondernemers?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in onze regio gaan de inwoners naar de stembus, uitgezonderd Noordwijk en Noordwijkerhout die vanwege de op handen zijnde fusie tussen deze dorpen pas in november de gemeenteraad kiezen. Rijnstreek Business maakte een rondgang langs een aantal ondernemersverenigingen om de stemming te peilen.

Peter Jongejan, voorzitter Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV)
“Gemeente moet ondernemers echt faciliteren”
Wat zijn voor ondernemers in Katwijk de belangrijkste beslissingen van de politiek geweest in de afgelopen vier jaar?
“De bouw van de parkeergarage op de Katwijkse Boulevard: een innovatieve waterkering met internationale architectonische uitstraling. Dat is een mooi visitekaartje geworden waarmee de gemeente uit de traditionele Katwijkse sfeer is getrokken. Bovendien is Katwijk op deze wijze als aantrekkelijk regionaal winkelgebied in de schijnwerpers gezet. Wat verder positief is, is het overleg tussen de gemeente en de KOV en de goede samenwerking met buurgemeenten in het 071-overleg. Wat daarnaast belang-rijk is, is dat de aanleg van de rondweg die Rijnsburg-Noord moet ontsluiten, hoog op de agenda is gekomen.”

Welke zaken heeft de politiek laten liggen?
“Het zogeheten rodeloperbeleid van de gemeente verdient niet de schoonheids-prijs. Er zijn afspraken gemaakt over excellente dienstverlening waardoor ondernemers beter gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen. Insteek moet zijn: niet ‘nee, kan niet’ maar ‘ja tenzij’, maar die afspraken zijn niet nagekomen.”

Wat zijn belangrijke punten voor ondernemers in de komende raadsperiode?
“Het goed faciliteren van ondernemerschap, dus echt werk maken van het rodeloperbeleid. Verder vinden we het belangrijk dat de gemeente het ondernemen overlaat aan de ondernemers, dus niet ingrijpen als er leegstand is, zoals nu gebeurt in het Katwijkse winkelcentrum om daar een bibliotheek te vestigen, maar de markt zijn werk laten doen en terughoudend beleid voeren op dit gebied. Een goed voorbeeld is het Andreasplein in Katwijk aan Zee waar horecaondernemers mooie zaken zijn begonnen. Geen dertien-in-een-dozijnketens maar horeca waar iets te beleven valt. Wat tenslotte voor ons een belangrijk onderwerp is, is dat we op bedrijventerreinen hogere gebouwen mogen bouwen. Dat kan op alle terreinen een oplossing zijn om deze te revitaliseren.”

Wat moet de nieuwe coalitie als eerste regelen na het aantreden?
“Zorgen voor een sterke economische afdeling met dossierkennis en kennis van de lokale omstandigheden. Met externe adviseurs die ingevlogen worden uit Tietjerksteradeel of Almelo moeten we te veel uitleggen en blijft het zwabberen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een organisatie met accountmanagers die slagkracht hebben en snel zaken voor elkaar krijgen. Dan komt het allemaal goed.”

Erna Kortlang, voorzitter BV Leiden
“Samenwerking met buurgemeenten is verbeterd”
Wat zijn voor Leidse ondernemers de belangrijkste beslissingen van de politiek geweest in de afgelopen vier jaar?
“Concrete zaken de afgelopen vier jaar waren de realisatie van de ondergrondse parkeergarages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt en de ontwikkeling van het Singelpark. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Breestraat en de Haarlemmerstraat. Ook de samenwerking met de buurgemeenten is verbeterd. Wat we verder fijn vinden, is dat de stekker is getrokken uit de geplande bouw van een outletcenter in Zoetermeer.”

Welke zaken heeft de coalitie laten liggen?
“Waar we bezorgd over zijn is de toename van het aantal reizigers van en naar het NS-station. Uit onderzoeken blijkt dat er een capaciteitsgebrek dreigt. Nodig zijn meer middelen om wat ons betreft in het meest ideale geval, net als in andere grote steden, ondergronds te gaan. Verder had de gemeente de ondernemers meer moeten betrekken bij de deelplannen rond de aanleg van de Rijnlandroute. Nu wordt er teveel naar elkaar gewezen in plaats van dat we met elkaar overleggen.”

Wat zijn belangrijke punten voor ondernemers in de komende raadsperiode?
“Een goede oost-westverbinding (een Leidse ring) in aansluiting op de Rijnlandroute. Andere belangrijke zaken zijn een betere aansluiting op de arbeids-markt, woonruimte voor studenten die na hun studie in Leiden blijven, klimaatneutrale initiatieven en overal in de stad gratis wifi.”

Wat moet de nieuwe coalitie als eerste regelen na het aantreden?
“Een goede strategie voor de aanleg van bedrijventerreinen met regionale uitstraling, in samenwerking met de buurgemeenten. Verder zijn belangrijk: een lightrailverbinding tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, goede wandel- en fietsverbindingen naar onder andere het Bio Science Park, een busluwe wandelroute van het station naar het centrum, maatregelen ter verbetering van het fietsparkeren in de binnenstad en het versoepelen van de vergunningverlening.”

Hans Straathof, voorzitter OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
“Echt grote beslissingen zijn niet genomen”
Wat zijn voor ondernemers in Kaag en Braassem de belangrijkste beslissingen van de politiek geweest in de afgelopen vier jaar? “Echt grote beslissingen zijn naar mijn gevoel uitgesteld of niet genomen. Er is geen duidelijke visie op de ontwikkeling van nieuwe bedrijven-terreinen. Er worden wel stappen gemaakt met de ontwikkeling en positionering van recreatie en toerisme, maar door een tekort aan financiële middelen gaat dit proces erg langzaam. De land- en tuinbouw is nog steeds van grote economische betekenis voor onze gemeente, maar dit wordt weleens vergeten.”

Welke zaken heeft de politiek laten liggen?
“Er is geen werk gemaakt van ondernemerschap. Er zijn woningen gebouwd, véél ook. Daar is niets mis mee. Maar dit soort ontwikkelingen gaat altijd ten koste van iets anders, in ons geval van het land- en tuinbouwgebied en de potentiële uitbreiding van bedrijventerreinen. Daar is niet over nagedacht.”

Wat zijn belangrijke punten voor ondernemers in de komende raadsperiode?
“Zie mijn antwoord op de vorige vraag. Duidelijk moet worden wat de visie is op ons gebied. Is Kaag en Braassem een woongemeente met land- en tuinbouw en toerisme of wordt er ook werkgelegenheid op andere terreinen geboden? Een andere belangrijke vraag is: komt er een gemeentelijke fusie? Zo ja, dan willen we hierbij worden betrokken.”

Wat moet de nieuwe coalitie als eerste regelen na het aantreden?
“We willen de relatie met ons college verstevigen. Ruimte voor ondernemerschap staat hoger dan ooit op de agenda van het Economisch Overleg Platform, het kwartaaloverleg tussen een afvaardiging van de besturen van de twee ondernemersverenigingen in onze gemeente met de verantwoordelijke wethouders. Tevens moet het werkgelegenheidsaspect een hogere prioriteit krijgen. De komende jaren worden er, zoals al gezegd, veel woningen gebouwd. Het zou daarom van waarde zijn als je ook werk binnen je gemeentegrenzen kunt aanbieden. Verder zal duurzaamheid (recycling, groene energie) de aandacht hebben. Gezamenlijk moeten we zoeken naar alternatieve energiebronnen. Onze mening is dat de gemeente het landelijke beleid moet volgen met eigen invulling voor bedrijven en inwoners. Kortom: een helder, haalbaar en eerlijk doel stellen voor de komende vier jaar voor alle belanghebbenden. Communicatie zal bepalend zijn voor een goede samenwerking.”

Cees van Wijk, voorzitter Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV)
“Het wordt tijd dat er snel besluiten worden genomen”
Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste beslissingen van de politiek geweest in de afgelopen vier jaar?
“Sinds 1 januari 2017 is er een ondernemersfonds in Noordwijk. Via een OZB-opslag van 20 procent voor bedrijven en instellingen wordt in Noordwijk ongeveer 350.000 euro in een fonds gestort. Dit fonds wordt beheerd door die OZB-betalende bedrijven en instellingen. Zij besluiten over de besteding van het fonds aan collectieve doelen zoals citymarketing, evenementen, verhoging van de sfeer in de winkelstraten, initiatieven op het gebied van cultuur en toerisme etc. Alle ondernemers dragen hiermee bij aan de verbetering van de economie van Noordwijk en de lasten worden eerlijk verdeeld. Een ander belangrijk besluit is de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat levert voor ondernemers op korte termijn waarschijnlijk niet direct voordelen op, maar op langere termijn doen zij zaken met een grotere gemeente waarbij de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Ook zijn meer specialistische ambtenaren beschikbaar. En nog belangrijker: we krijgen hopelijk weer een fulltime wethouder voor economie en toerisme.”

Welke zaken heeft de politiek laten liggen?
“De NOV stelt al een tijd dat er te weinig parkeercapaciteit is in met name Noordwijk aan Zee. De afgelopen jaren zijn er door wegaanpassingen en nieuwbouw ook nog eens veel parkeerplekken ingeleverd. Goede parkeermogelijkheden zijn belangrijk in een toeristische gemeente als Noordwijk. De coalitie heeft een parkeeronderzoek laten doen. De conclusie daarvan was dat er snel iets moet gebeuren, maar er is nog weinig concreets gedaan. Er zijn wel plannen. Eén daarvan is een parkeergarage onder Huis ter Duin. Het wordt tijd dat er snel besluiten worden genomen.
Daarnaast blijkt het in Noordwijk heel lastig om bouwprojecten van de grond te krijgen. Voor ondernemers gaat het dan vooral om bouwprojecten die het toeristisch en winkelcentrum kunnen versterken. Geplande bouwprojecten die maar niet van de grond komen zijn bijvoorbeeld Hotels van Oranje, de Maarten Kruytstraat, het Hoogvliet-terrein en het Jan Kroonsplein. Processen duren lang, er wordt veel inspraak georganiseerd en er zijn vaak veel bezwaren.”

Wat zijn belangrijke punten voor de ondernemers in de komende raadsperiode?
“Zorgen voor voldoende parkeer-capaciteit door middel van de bouw van een moderne ondergrondse parkeergarage. En uitvoeren van de eerdergenoemde bouwprojecten. Ook prioriteit heeft het op peil brengen en houden van de dienstverlening van de Omgevings-dienst West Holland. De NOV kreeg de afgelopen jaren veel klachten over het functioneren van de dienst bij de vergunningverlening. Er is daar een verbetertraject in gang gezet.”

Wat moet de nieuwe coalitie als eerste regelen na het aantreden?
“Het creëren van een sfeer van verbinding tussen de diverse politieke partijen en tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Zo moet een grote coalitie ontstaan die leidend is bij besluiten en de communicatie naar buiten, en die zoekt naar oplossingen voor de eerdergenoemde punten. Ook belangrijk is het opzetten van een dienstverlenend en optimaal functionerend (nieuw) gemeentelijk apparaat.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *