Let op de termijnen bij vaststellen jaarrekening

Door de flexibilisering van het BV-recht is het voor B.V.’s waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn eenvoudiger om de jaarrekening vast te stellen.

Het bestuur van de vennootschap is verplicht binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 maanden. Na het opstellen van de jaarrekening heeft de algemene vergadering twee maanden de tijd de jaarrekening vast te stellen, waarna de jaarrekening binnen 8 dagen (maar uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar) moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Met de invoering van de flex-B.V. is bepaald dat in het geval dat alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur ook geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Het is dus niet meer nodig om met dezelfde personen als die de jaarrekening hebben ondertekend, nog een algemene vergadering te houden om de jaarrekening vast te stellen. Dit is slechts anders indien de statuten expliciet uitsluiten dat de ondertekening niet tevens de vaststelling inhoudt, maar de meeste statuten zijn op dit punt niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. Onbedoeld heeft dit echter tot gevolg dat de termijn van 8 dagen om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel aanvangt met het ondertekenen van de jaarrekening.  Een te late deponering kan aanleiding vormen om als bestuurder aangesproken te worden in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Deze onbedoelde consequenties zijn inmiddels doorgedrongen tot de regering, en de Minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel (de zogenoemde “Veegwet”) ingediend om de wet op dit punt te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat niet langer meer is vereist dat de statuten expliciet bepalen dat ondertekening nog geen vaststelling inhoudt, maar dat dit ook impliciet uit de statuten mag volgen.

Gezien de ophef die de onbedoelde verkorting van de deponeringstermijn heeft veroorzaakt, is de algemene verwachting dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het is vrijwel zeker dat de wet op dit punt wordt hersteld. Wel kan het belangrijk zijn nog eens kritisch naar uw statuten te kijken om te beoordelen of de statuten aansluiten bij de (nieuwe) flex-wetgeving en uw onderneming.

René Zijdeman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *