Provincie Zuid-Holland spaarzaam met Ruimtelijke Ordening

In het Ruimtelijk Voorstel komt het provinciebestuur met duidelijke afwegingen voor de toekomst van de provincie. Door te sturen op brede welvaart en te kiezen voor een duurzaam, digitaal en inclusief Zuid-Holland wordt een heldere koers voorgesteld. Dat betekent een ondergrens aan beschikbare open ruimte. Daarmee wordt de grond die beschikbaar is voor zowel werken als wonen niet verder vergroot.

In het Ruimtelijk Voorstel, dat Gedeputeerde Staten vandaag naar Provinciale Staten stuurt, wordt het Zuid-Holland van 2050 geschetst. Dat is geen blauwdruk, maar een afwegingskader voor een toekomst die onvoorspelbaar en onzeker is. Het is duidelijk dat de tijd van ongeremde groei achter ons ligt. Niet alles is zomaar mogelijk. De provincie is dichtbevolkt en heeft maar weinig open ruimte. We maken nu afwegingen om in de toekomst groen, gezond en welvarend te kunnen leven en werken.

De inzet is duidelijk. We zetten alles op alles om ook in de toekomst een veilige, gezonde en welvarende provincie te blijven. Daarom moeten we onze beperkte ruimte en infrastructuur beter en effectiever gebruiken.

“Dit is een grote stap en daar ben ik trots op,” zegt gedeputeerde Anne Koning. “In de afgelopen decennia heeft de provincie niet zo’n grote koerswijziging ingezet op ruimtelijk gebied. Dit is weliswaar een eerste stap, maar wel een heel belangrijke. Zo kunnen we zorgen dat we ook in de toekomst verstandig met onze schaarse ruimte om gaan. ”

We kunnen niet blind verder lopen op de ingeslagen weg. Bij iedere afslag die we nemen, kijken we vooruit en om ons heen. We hebben niet zomaar overal ruimte voor. We zullen onze schaarse oppervlakte beter beschermen. Alleen op deze manier kunnen we onze wettelijke taken en verplichtingen realiseren én blijven werken aan een krachtig Zuid-Holland.

Dus stellen we een ondergrens aan open landschap dat beschikbaar moet blijven. Op deze manier blijft ruimte beschikbaar voor de transities naar toekomstbestendige landbouw en duurzame energievoorziening. Terwijl we ook voldoende plek houden voor natuur, water, groen en recreatie. We garanderen hiermee deze voorzieningen voor onze inwoners.

Natuurlijk hebben keuzes consequenties. Beperkte ruimte, betekent beperkte mogelijkheden. Voor zowel wonen als werken komt niet meer ruimte beschikbaar dan er nu al voor gereserveerd is. We kiezen voor kwaliteit en selectieve groei. Waarbij we het principe “een straatje erbij” verder uitwerken. Zo blijven we ook in de toekomst een welvarende, gezonde en fijne provincie om in te wonen.

Daarom kiezen we ervoor om onze economie duurzaam, digitaal en inclusief in te richten. Terwijl we van onze gemeenten vragen binnenstedelijk te blijven bouwen en dat toekomstbestendig te doen. Daar liggen onze kansen om nog verder te groeien. Volgens het provinciebestuur is dit de manier om te werken aan brede welvaart, voor alle burgers.

Belangrijke beslissingen neem je nooit alleen. Bij het opstellen van dit voorstel zijn Provinciale Staten, gemeenten, belanghebbenden en natuurlijk burgers nauw betrokken. Wij vroegen hen actief om naar hun wensen en zorgen. In het eindresultaat zijn ook hun bijdrages afgewogen en verwerkt.

Ook volgend jaar en bij verdere stappen worden de gesprekken voortgezet. Uiteindelijk is het in ieders belang om met een goed afgewogen visie verder te werken. Daarom blijven onze partners nauw betrokken bij de thematische en gebiedsgerichte uitwerking van dit voorstel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *