Wijzigingen Arbowet

Wellicht heeft u er het een en ander over gehoord: per 1 juli jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet. Een wet die tot doel heeft om werknemers gezond en veilig te laten werken. Toch goed om even stil te staan bij de gevolgen die dat heeft voor u als werkgever. 

Uitgangspunt van de wijzigingen in de Arbowet is dat de nadruk nog meer op preventie ligt en dat de positie van de bedrijfsarts/arbodienst is verduidelijkt en versterkt. Maar wat betekent dit nu praktisch gezien voor u als werkgever?

1) Uw werknemers moeten gebruik kunnen maken van het ‘open spreekuur’ van de bedrijfsarts. Iedere werknemer heeft het recht om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken, óók als er geen of nog geen sprake is van verzuim. Er is geen toestemming van de werkgever nodig en er mogen geen onnodige drempels zijn voor wat betreft plaats en tijdstip van het consult. Ook mag u als werkgever niet geïnformeerd worden over het consult, de aanleiding en de uitkomst ervan op tot personen herleidbaar niveau. In feite is het vroegere ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’ (van voor 2005) “terug van weg geweest”.

2) In de nieuwe wet is ook opgenomen dat de bedrijfsarts, of een door hem/haar aan te wijzen andere deskundige, vrije toegang moet hebben tot alle werkplekken. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts dat nodig vindt voor advisering aan een werknemer of advisering op preventief gebied.

3) Verder is in de gewijzigde wet verankerd dat iedere bedrijfsarts een adequate klachtenprocedure moet hebben.

4) Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts (werkzaam bij een andere arbodienst) aanvragen. Voor de goede orde: dit is iets wezenlijk anders als het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Niet geheel onbelangrijk: de second opinion wordt door de werkgever betaald.

5) Ook de preventiemedewerker, die nauw samenwerkt met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, krijgt een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Diens benoeming en positie binnen de organisatie dient vanaf nu met instemming van de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging plaats te vinden.

6) Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Dit basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over het open spreekuur, de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

7) Tot slot zijn er in de gewijzigde wet meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht opgenomen voor het Ministerie SZW en zullen bij overtredingen vaker direct boetes worden opgelegd.

Moet u zich nu meteen zorgen maken als u enkele van bovenstaande nieuwe elementen op dit moment nog niet goed heeft geregeld? Nee dat niet. De nieuwe Arbowet is weliswaar reeds ingegaan, maar er is sprake van een overgangsperiode: partijen hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten die u na 1 juli 2017 afsluit moeten wel direct aan de wettelijke eisen voldoen.

Daarnaast zult u als werkgever natuurlijk ook de werknemers over de belangrijkste wijzigingen moeten informeren. Zij moeten weten wie de bedrijfsarts is en waar en wanneer ze daar (anoniem) terecht kunnen (open spreekuur). Ook moeten zij op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen en is het verstandig ze te wijzen op de klachtenregeling van de bedrijfsarts/arbodienst. Misschien een mooi klusje voor deze zomer?

Judith Tersteeg
Advocaat
La Gro Advocaten
www.lagrolaw.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *