Premiekorting jongeren

Werkgevers die jonge werknemers met een uitkering in dienst nemen, kunnen per 1 juli 2014 in aanmerking komen voor een korting op de af te dragen premies werknemersverzekeringen.

Hoogte van de korting

De korting bedraagt € 3.500 per jaar. Dit jaar bedraagt de korting door de invoering halverwege het jaar: € 1.750.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de korting gelden de volgende voorwaarden:

• De werknemer heeft direct voorafgaande aan de dienstbetrekking recht op een WW- of bijstandsuitkering
• De werknemer is op of na 1 januari 2014 in dienst getreden maar vóór 1 januari 2016
• De werknemer is op moment van in dienst treden ouder dan 18 jaar en jonger dan 27 jaar
• Werknemer heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden en een arbeidsduur van tenminste 32 uur per week

Duur van kortingsperiode

De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van twee jaar. Voor dienstbetrekkingen die zijn ingegaan tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 geldt de premiekorting maximaal twee jaar vanaf   1 juli 2014. De premiekorting geldt niet meer als het contract zodanig wordt gewijzigd dat niet aan de laatste voorwaarde wordt voldaan (contract van 6 maanden en arbeidsduur 32 uur per week).

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen moet de werkgever de volgende stukken bij de loonadministratie bewaren: De schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de dienstbetrekking tenminste 6 maanden duurt en de omvang van de dienstbetrekking tenminste 32 uur bedraagt.

Een zogenaamde ‘doelgroepverklaring’. Dit is een verklaring van het UWV of de gemeente waaruit blijkt dat de werknemer, vóór aanvang van de dienstbetrekking, een WW- of bijstandsuitkering had.

Verwerking van de premiekorting

De premiekorting moet via de digitale loonaangifte worden verwerkt. Per loontijdvak wordt een tijdsevenredig deel van de premiekorting in aanmerking genomen. De korting komt in mindering op de totaal af de dragen premie, dus ook op die van andere werknemers. Als de af te dragen premie in een bepaald loontijdvak niet voldoende is om de volledige premie af te dragen, kan de premiekorting in een ander tijdvak binnen het kalenderjaar worden verwerkt (in 2014 tijdvakken na 1 juli 2014).

Buitenlandse uitkeringen

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat er nadere regels kunnen worden gesteld voor de ‘doelgroepverklaring’. Bijvoorbeeld voor situaties waarin de werknemer een buitenlandse uitkering ontving die naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse WW- of bijstandsuitkering. Hoewel er nadere regels zijn gepubliceerd, zijn op dit punt uiteindelijk geen nadere regels gegeven. Wij adviseren om in zo’n situatie in overleg met de Belastingdienst te bepalen aan welke eisen de buitenlandse ‘doelgroepverklaring’ moet voldoen.

Overigens willen wij u er op wijzen dat de premiekorting alleen geldt voor werknemers die werknemer zijn voor de premies werknemersverzekeringen en dus niet voor bijvoorbeeld werknemers die in een ander land sociaal verzekerd zijn.

Alex Ruigendijk, partner accountant RA bij Baker Tily Berk Leiden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *