Provincie ondersteunt 5 aanvragen Regio Deals

Provincie Zuid-Holland ondersteunt Regio Deals Delft, Waterweggemeenten, Drechtsteden-Gorinchem, Zuid-Hollandse Delta en de Sierteeltregio.

Voor de vijfde tranche (2024) Regio Deals worden vanuit Zuid-Holland 5 aanvragen ingediend. Het gaat om 3 stedelijke regio’s: Delft, Waterweggemeenten en Drechtsteden-Gorinchem. En 2 meer landelijke regio’s: Zuid Hollandse Delta en de Sierteeltregio (ligt gedeeltelijk in Noord-Holland). Door middel van een brief hebben we aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat wij de 5 aanvragen ondersteunen. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio.

De provincie heeft aan de regio’s ondersteuning geleverd en meegedacht over de inhoud van de aanvragen. In de uitvoering van deals blijven we samen optrekken met de regio’s.

In de brief aan de minister zijn de aanvragen terug te lezen. Hieronder in het kort:

Delft-West

De aanvraag vanuit Delft concentreert zich op de kwetsbare wijk Delft-West met 35.000 inwoners. En zet vooral in op een betere en duurzame aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Met deze op Delft-West toegespitste aanpak willen de alliantiepartners in ‘Wij West’ de bestaanszekerheid en het toekomstperspectief van bewoners structureel verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met regionale partners vanuit onderwijs en bedrijfsleven.

Waterweggemeenten

De aanvraag vanuit de Waterwegregio is vooral gericht op kwetsbare wijken in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam West. De Waterwegregio heeft jarenlang in de schaduw gestaan van Rotterdam-Zuid, terwijl de problematiek daar niet voor onder doet. Nu de 4 gemeenten elkaar hebben gevonden, ligt er een uitgelezen kans om krachtig samen te werken (ook met maatschappelijke partners) aan een betere toekomst voor en met inwoners en bedrijven.

Drechtsteden-Gorinchem

De aanvraag vanuit de Drechtsteden-Gorinchem gaat om een (gezonde) leefomgeving, bestaanszekerheid en innovatie. De regionale economie is kwetsbaar en de brede welvaart in sommige wijken is onverminderd slecht, terwijl de impact van de PFAS-problematiek rond Chemours nog niet uit de scores is af te lezen. We zien dat de triple helix partners in de regio elkaar, mede voortbouwend op de eerdere Regio Deal, steeds beter weten te vinden.

Zuid-Hollandse Delta

De aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta bouwt voort op de vorige Regio Deal rond de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. Hoewel de brede welvaart in deze regio gunstig is, staat ze in de toekomst onder druk. De regio heeft te maken met ontgroening en vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten met een hoge vraag naar goed opgeleid personeel. De karakteristieke delta staat onder druk door de transitieopgaven en de opgaven op het gebied van bodem en water. In combinatie met ontwikkelingen in het Haven Industrieel Complex geeft dit de regio extra druk en een minder gunstig toekomstbeeld.

Sierteeltregio

De aanvraag vanuit de sierteeltregio’s Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Boskoop is gericht op het creëren van een weerbare en vitale landelijke regio, met een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzaam en circulair sierteeltcluster. De brede welvaart is op dit moment gunstig (behalve voor jongvolwassenen en arbeidsmigranten), maar als er niets gebeurt kan dat in de toekomst voor de gehele regio veranderen. De 3 normaal gesproken op zichzelf gerichte clusters met eigen teelt hebben elkaar gevonden in het zoeken naar een oplossing voor de gedeelde opgaven.

Realisatie van de Regio Deals

Alle 5 de regio’s hebben in onze ogen een formidabele prestatie geleverd. Ze hebben grote stappen gezet in de samenwerking en prachtige plannen gesmeed passend bij de eigen problematiek en identiteit. Deze plannen kunnen zeker het verschil maken voor de brede welvaart van inwoners en ondernemers van de regio’s en soms ook voor anderen daarbuiten. En nu komt het aan op realisatie daarvan in het belang van de brede welvaart van de inwoners en ondernemers. Partnerschap van het Rijk is daarvoor onontbeerlijk. De 5 regio’s en de provincie zijn er klaar voor.

Lees meer informatie over hoe Regio Deals werken, op de website van  de Rijksoverheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *