Provinciaal Inpassingsplan HOV/R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk vastgesteld

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de aanleg van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) busbaan langs de N206, tussen Valkenhorst en de Zeeweg in Katwijk.

Dit plan, en het bijbehorende Milieu Effect Rapport, zijn bedoeld om de bereikbaarheid van Katwijk te verbeteren. Het PIP is vervolgens ter vaststelling aan Provinciale Staten van Zuid-Holland aangeboden.

De vaststelling en de bijbehorende stukken zijn te bekijken op pagina Notubiz.nl te bekijken.

Verbetering van het Openbaar Vervoer

Op dit moment rijden bussen tussen Leiden en Katwijk over de N206. Om snel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer te kunnen bieden, is het nodig om het busverkeer te scheiden van het autoverkeer. Bovendien biedt een vrijliggende busbaan in de toekomst de mogelijkheid voor de invoering van tramvervoer. Het tracé loopt langs Valkenhorst en de Duinvallei tot aan de Zeeweg. De locatie voor de busbaan ligt aan de zuidkant van de N206, omdat hier meer ruimte beschikbaar is. Daarnaast sluit deze ligging goed aan op de nieuwe wijk Valkenhorst.

Deze (deels) vrijliggende busbaan is een cruciale maatregel om Katwijk bereikbaar te houden. Het PIP is een instrument dat wordt ingezet voor maatregelen van provinciaal belang. In dit geval: de realisatie van een openbaar vervoersverbinding, de HOV/R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.

Provinciale Staten

Na deze vaststelling door Gedeputeerde Staten zijn de stukken aangeboden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland ter vaststelling. Op 13 december 2023 wordt het PIP behandeld in Provinciale Staten. Indien de stukken op die dag door Provinciale Staten worden vastgesteld wordt het PIP de week daarop (digitaal) ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Het plan kan digitaal worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, en de website van de provincie Zuid-Holland.

Het PIP ligt 6 weken ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk in beroep te gaan tegen de vaststelling van het inpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan worden ingediend bij postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *