Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie in Katwijk

In het Klimaatakkoord heeft de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt met het Rijk en gemeenten om zich in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel daarvan is windenergie. In het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ hebben de coalitiepartijen opgenomen dat de provincie meer regie neemt op de ontwikkelingen rond windenergie. Dat is hard nodig, omdat de klimaatverandering steeds ernstiger vormen aanneemt, het energienet volloopt en de energiekosten oplopen.

Verkenning alternatieve windlocaties

Om uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ worden dit najaar verkennende onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke locaties voor windenergie, onder andere in de gemeente Lansingerland en bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. In Lansingerland worden de kansrijke zoekgebieden uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar technische belemmeringen en effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Bij het Valkenburgse Meer gaat de provincie een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht begin 2024. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen de turbine(s) ingepast worden in de omgeving. Daarbij zullen de vele andere belangen die op deze locatie spelen meegenomen worden.

De provincie en windenergie

Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor meer duurzame energie. De provincie is bevoegd gezag voor windenergieprojecten met een opwek groter dan 5 megawatt (twee grote windturbines of meer). Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte waar we zuinig op moeten zijn. Daarom is de provincie terughoudend met zonne-energie op land en zet zich in voor een goede inpassing van windenergie in het landschap. De provincie werkt nauw samen met partners in de regio aan windprojecten met gemeenten in de Regionale Energiestrategieën (RES), waar gemeenten, waterschappen en provincie samenwerken om te onderzoeken en bepalen wat de beste locatie is om zon- en windenergie in de regio te ontwikkelen.

Coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de provincie de afspraken uit het klimaatakkoord en met de energieregio’s nakomt en onder meer de realisatie van tientallen nieuwe windmolens mogelijk gaat maken. Voor de realisatie van wind op land is de landschapskwaliteit een belangrijk kader. Nieuwe windturbines worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de omgevingskenmerken. In samenwerking én participatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Op de pagina Veel gestelde vragen over windenergie is meer informatie over de rol van de provincie en windenergie terug te vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *