Interview over duurzaamheid met BPD


Deel dit artikel

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en past de bijbehorende principes zoveel mogelijk toe, ook in de wijken die in de Duin- en Bollenstreek verrijzen. Een interview met gebiedsontwikkelaar Theo van der Plas. “We zoeken de samenwerking met lokale en regionale partijen.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor BPD?
Theo van der Plas: “We willen vooroplopen in duurzame gebiedsontwikkeling, niet alleen als het gaat om het milieu, ook op economisch en sociaal gebied. Mensen moeten zich thuis voelen in hun wijk, daarom zetten wij in op duurzaamheid in alle betekenissen van het woord. Dus kijken we samen met de toekomstige bewoners ook naar de inrichting van de wijk met bijvoorbeeld parken, maar ook naar de mobiliteit en dus de plaats waar een wijk moet komen.”

Hoe doet BPD dit dan?
“We werken bij BPD als het gaat om de gebiedsontwikkeling aan de hand van vier duurzaamheidspijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en gezond wonen en leven. Die vier elementen hanteren we in hun samenhang, waarbij geldt dat we de lat hoger leggen dan wettelijk is vereist. We willen vooruitstrevend zijn en een aanjagende rol vervullen.”

Hoe wordt dat concreet ingevuld?
“Als het gaat om energietransitie streven wij naar wijken die zich ontwikkelen van energieneutraal naar energieleverend. Op dit moment zoeken we naar een zo laag mogelijk energieverbruik, bijvoorbeeld door een zo gunstig mogelijke ligging van de huizen op de zonkant. Verder kijken we naar collectieve energiesystemen en slimme concepten, samen met energieleveranciers. Dan hebben we het bijvoorbeeld over warmtepompen, zonnepanelen en windmolens. Voor de lange termijn gaan we voor de aanleg van zonneweiden met zonnepanelen, waardoor wijken zelf energie kunnen leveren.

Wat betreft het klimaat: iedereen weet inmiddels dat lange periodes van droogte en hittegolven gevolgd worden door
wateroverlast en slagregens. Hier kunnen we op inspelen door rekening te houden met de biodiversiteit: groen in de straten, goede regenwaterafvoer en berging van overvloedig water in de wijk in plaats van het zo snel mogelijk de wijk uit te laten stromen.

Dan circulariteit: we willen de verschillende kringlopen gesloten houden en maken gebruik van materiaalpaspoorten, waarin staat waar de gebruikte materialen vandaan komen en met hoeveel CO2-uitstoot de productie gepaard gaat. Ook het inzamelen en hergebruiken van restmateriaal hoort hier bij. Dit maakt alle betrokkenen (bouwers, bewoners) bewust van de noodzaak. Omdat we circulariteit belangrijk vinden, zetten we ook in op de transformatie van panden. Ten slotte de vierde en laatste pijler: gezondheid, een thema dat zeker in de Duin- en Bollenstreek opgeld doet vanwege het frisse zeeklimaat, waarvoor mensen in het verleden speciaal naar deze streek kwamen. Dat geldt nog steeds en dus moeten we daar goed mee omgaan. Concreet betekent dit dat we in wijken parken en wandel- en fietspaden aanleggen en zorgen voor sportfaciliteiten. Ook elektrisch vervoer stimuleren we zoveel mogelijk, evenals de aanleg van openbaar groen. Hier horen trouwens ook levensloopbestendige huizen bij en een gezond binnenklimaat in de woning.”

Zijn er wijken waar al deze zaken al in praktijk worden gebracht?
“Wat ik hiervoor schetste is ons ambitieniveau, dus een wijk aanwijzen waar alles al gerealiseerd is, is lastig. Maar we
willen hierin wel snel een slag slaan. Dit doen we met eigen expertteams die de kennis op het gebied van duurzaamheid delen met andere betrokkenen. We zoeken de samenwerking met lokale en regionale partijen, zoals bouwbedrijven en installateurs. Dat delen leidt tot vermenigvuldiging van kennis. Verder hebben we de financiële middelen in huis om zaken voor elkaar te krijgen. Ten slotte zitten we in landelijke kennisplatforms over bijvoorbeeld mobiliteit in stedelijke gebieden en klimaatadaptatie. Wat we sowieso nastreven is dat in alle wijken een combinatie van starters, doorstromers en senioren woont. Dat stimuleren we door woningen in verschillende prijsklassen en door sociale woningbouw aan te bieden.”

Laatste vraag: brengt BPD de eerdergenoemde principes ook zelf in praktijk?
“Jazeker, we hebben als stelregel dat het eigen huis op orde moet zijn. Een voorbeeld is dat ons nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam, dat in een rijksmonument is gevestigd, het energielabel A krijgt dankzij onder andere het gebruik van warmtepompen. Verder moet in 2020 20 procent van het inkoopvolume circulair worden ingekocht. En ten slotte komt het tot uiting in zaken als zuinig zijn met energie en papier op de werkplek, en geen afspraken buiten de deur maar telefonische afspraken om de CO2-uitstoot door autogebruik te verminderen. Dit soort voorbeelden geldt trouwens ook privé. Ikzelf rijd bijvoorbeeld in een hybride auto, ik heb voor 2 megawatt aan zonnepanelen op mijn woning en ik zorg dat het regenwater in mijn tuin goed weg kan door half verharding en ook groen. Het zijn kleine dingen, maar goed voorbeeld doet volgen.”

BPD Ontwikkeling Zuid-West
Poortweg 2
2612 PA Delft
T 015 – 268 08 08
I www.bpd.nl
E ontwikkeling.zuidwest@bpd.nl

Leave a Comment