VOA-voorzitter Eric Carree: “Alles draait om betrokkenheid en professionaliteit”


Deel dit artikel

In april van dit jaar nam ICT-ondernemer Eric Carree de voorzittershamer over van John Vermeer, die zeven jaar leiding gaf aan de VOA (Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn e.o.). Een interview met de voorzitter. “We bereiken ons doel alleen wanneer we optimaal samenwerken.”

Hoe ben je voorzitter geworden?

“Ik ben gevraagd door oud-voorzitter John Vermeer. Daar heb ik natuurlijk goed over nagedacht, vooral omdat het een vrijwillige verplichting is die je voor tenminste drie en maximaal zes jaar aangaat. Daarbij is het geen ceremoniële functie. Bestuurslid bij de VOA is een extra parttime baan, die je onbezoldigd en met overgave moet invullen. Maar ik ga de uitdaging met plezier aan en tot nu toe ben ik alleen maar bevestigd in mijn keuze, die trouwens ook door het thuisfront positief wordt ondersteund. Dat zorgt ervoor dat ik er volop van kan genieten om voorzitter te zijn van zo’n mooie club.”

Wat vind je belangrijk de komende jaren?

“Alles draait om twee thema’s: betrokkenheid en professionaliteit. Hierbij speelt verbinding een vitale rol. Niet alleen met partijen buiten de VOA, maar ook – als leden – met elkaar. De VOA vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven en niet iedereen kent elkaar persoonlijk. Ik wil onze leden dan ook meer met elkaar in contact brengen. Daarnaast wil ik de basis verbreden.

Nog niet alle bedrijven zijn aangesloten. Het is misschien een utopie om te denken dat we dat voor elkaar krijgen, maar het is wel mijn stip aan de horizon. Daarom is er nu een ledencommissie die de verwachtingen van bestaande en potentiële leden moet vertalen naar aanpassingen in de VOA-organisatie, zodat we iedereen optimaal kunnen faciliteren.”

Wat is de belangrijkste taak van de VOA?

“Eigenlijk hebben we drie hoofdactiviteiten: belangenbehartiging, netwerken en kennisvermeerdering. De laatste twee zijn duidelijk zichtbaar, onder meer door de maandelijkse netwerkbijeenkomsten en de VOA Business School die ondernemers de kans geeft om kennis op te doen. Bij belangenbehartiging ligt dat wat anders. Daarin steken we tachtig procent van onze tijd, terwijl misschien maar twintig procent zichtbaar is. Daarom wil ik meer aandacht besteden aan onze communicatie naar de leden. We moeten goed uitleggen wat we doen. Daarmee verhogen we niet alleen de betrokkenheid, maar ook de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap.”

Wat staat er nog meer op stapel?

“De VOA is een vrijwilligersorganisatie. Dat trekt een stevige wissel op de leden, die in de eerste plaats hun eigen onderneming moeten leiden. Daarom wil ik de VOA professionaliseren en voor het einde van mijn eerste termijn in 2017 een fulltime directeur aanstellen. Ik ben me er goed van bewust dat we hiervoor extra middelen moeten genereren, maar als we vooruit willen – en dat willen we – is dat de enig logische oplossing. Dit punt staat de komende tijd hoog op de agenda.”

Hoe staat het met de fusie met de ondernemersvereniging van Boskoop?

“De Ondernemersvereniging Rijnwoude (ONVR) is sinds 2012 al aangesloten en vanaf 1 januari 2015 geldt dat ook voor de Ondernemers Vereniging Boskoop, de OVB. Die bestaat uit 50 leden, die overigens nog wel formeel akkoord moeten gaan. De redenen die voor de ONVR de doorslag gaven, gelden ook voor de OVB. Als relatief kleine ondernemersvereniging is het lastig om bij grote overheden aan tafel aan te schuiven, zeker als het gaat om thema’s als infrastructuur. Door de aansluiting bij de VOA is de OVB ervan verzekerd dat de belangen van de Boskoopse ondernemers maximaal worden behartigd. Denk aan een verbeterde ontsluiting van de Greenport Boskoop en het gebied op de grens van Boskoop en Rijnwoude, in samenhang met de verbreding van de N207 en de aanleg van de Máximabrug.”

Hoe kijk je terug op 2014?

“Belangrijk was de opening van iFlow in november 2013, een ondernemingshuis waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en waar het secretariaat van de VOA is gevestigd. Innovatie en creativiteit staan daar centraal, onder andere door middel van workshops en innovatiesessies die wij faciliteren. Het Werkgeversservicepunt heeft ook een kantoor in iFlow, waardoor we de vraag naar werk en stageplekken eenvoudig kunnen samenbrengen. We zijn nu aan het kijken hoe we samen met het bestuur van iFlow en de gemeente het ondernemingshuis verder kunnen doorontwikkelen.”

Wat zijn de plannen voor 2015?

“In elk geval doorgaan met het economisch actieplan, dat de VOA in 2013 samen met de gemeente Alphen aan den Rijn heeft opgesteld. Om de afgesproken actiepunten goed te kunnen monitoren, is in het voorjaar van 2014 een ontwikkelingsraad opgericht. Voorzitter daarvan is wethouder van economische zaken Gerard van As. Verder bestaat het bestuur uit Willem-Jan Stegeman (wethouder werk en inkomen), Edwin ten Brink (VOA-bestuurslid stad- en streekbelangen) en ikzelf. Gerard van der Klaauw bewaakt als coördinator de voortgang van de activiteiten die moeten leiden tot 250 extra arbeidsplaatsen. We bereiken ons doel alleen wanneer we optimaal samenwerken.”

Waar liggen de prioriteiten in 2015?

“Bij de nieuwjaarsbijeenkomst in januari presenteren we het VOA-beleidsplan 2015-2020, onder de titel ‘Voorbij vanzelfsprekendheid’. Ik wil daar nog niet veel over zeggen omdat we de plannen eerst aan de leden moeten presenteren. In het beleidsplan formuleren we een samenhangende visie en een heldere ambitie. In feite is het beleidsplan de kapstok waaraan we al onze activiteiten ophangen. Eén van die activiteiten – en nu licht ik toch één tip van de sluier op – is de citymarketing. Die moet in 2015 serieus gestalte krijgen. Het budget is ervoor gereserveerd en nu is het zaak dat de VOA en de gemeente hier samen invulling aan geven. De herontwikkeling van de Lage Zijde speelt hierbij een voorname rol. Dankzij doortastend optreden van het huidige college zijn de sloopwerkzaamheden op en rond het Thorbeckeplein in het najaar van 2014 al gestart. Dat geeft ruimte om het stadshart aantrekkelijker te maken en de centrumfunctie te versterken.”

Tot slot: wat staat er verder hoog op de wensenlijst van de VOA?

“Wat hoog op de wensenlijst staat, is een verdubbeling van de rijstroken op de N207 in noordelijke richting naar Leimuiden en een verbetering van de infrastructuur aan de zuidkant richting Gouda. Met de Máximabrug wordt een belangrijke stap gezet om te komen tot een rondweg. Dan hebben we eindelijk een volwaardige ontsluiting naar alle grote steden. In de tussentijd moet de revitalisering van een aantal bedrijventerreinen in gang worden gezet. Beide zaken zijn hard nodig om het vestigingsklimaat een positieve impuls te geven. Daar vaart iedereen wel bij.”

Leave a Comment