Vaststellen salaris directeur-grootaandeelhouder


Deel dit artikel

In de wet op de loonbelasting is bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) ten minste een salaris van   43.000 (2013) dient te verdienen op het moment dat de dga werkzaamheden voor zijn BV verricht (de zogenoemde gebruikelijk loonregeling). De hoogte van het gebruikelijk loon dient in overeen- stemming te zijn met het loon van een werknemer met een soortgelijke dienstbetrekking echter zonder een aandelenbelang.

Op het moment dat de opbrengst van een BV geheel of nagenoeg geheel (lees: voor 90% of meer) voortvloeit uit de werkzaamheden van de dga als werknemer bij die BV, kan de zogenoemde afroommethode worden toegepast. Deze methode houdt in dat de opbrengst van de BV verminderd met de aan die opbrengst toe te rekenen kosten (zonder het salaris) dient als basis om het salaris vast te stellen. Het salaris mag dan niet meer dan 30% afwijken van de berekende basis.

Het vereiste van het 90%-criterium is door de rechtbanken en gerechtshoven de laatste jaren verder opgerekt. De Hoge Raad heeft recent in twee uitspraken het 90%-criterium weer ingeperkt en blijft vasthouden aan de eis dat de opbrengsten van de BV direct moeten voortvloeien uit de werkzaamheden van de dga als werknemer van de BV.

Op het moment dat naast de dga nog andere werknemers / fee-earners bij de BV in loondienst zijn dan is het volgens de Hoge Raad niet aannemelijk dat aan het 90%-criterium wordt voldaan en derhalve de afroommethode niet kan worden toegepast.

Als de dga middels zijn BV deelneemt in een maatschap kan de afroommethode niet worden toegepast als het winstaandeel een percentage vormt van het resultaat van de maatschap, omdat het winstaandeel dan in niet onbetekende mate afhankelijk is van de bijdrage aan het resultaat van de arbeid van andere partners ten behoeve van de maatschap. De afroommethode kan dan alleen worden toegepast als het winstaandeel nagenoeg uitsluitend wordt bepaald door de arbeid die de dga in de maatschap verricht.

Voor vrije beroepers met een BV die participeren in een maatschap of in een ander samenwerkingsverband is bovenstaande goed nieuws.

De afroommethode blijft van toepassing op het moment dat de opbrengst van de BV voor ten minste 90% volledig is toe te rekenen aan de werkzaamheden van de dga als werknemer.

Oscar Meijrink

Comments are closed.